Política de privacitat

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD), Festival VinyaSons posa en coneixement dels usuaris la següent informació:

1. Les dades que els usuaris facilitin com a conseqüència de la utilització i sol licitud dels diferents serveis que s’ofereixen a través del web a la qual s’accedeix, entre d’altres, mitjançant l’adreça principal IP Festival VinyaSons, seran objecte de tractament automatitzat i incorporats a els corresponents fitxers el “responsable” és Festival VinyaSons.

2. Tractament de dades de l’usuari.
Sense prejudici del previst en l’indicat en cada un dels formularis de la pàgina web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a la VinyaSons al tractament automatitzat de les seves Dades Personals per a les finalitats indicades en els mateixos formularis.
Festival VinyaSons, incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat en l’Agència de Protecció de Dades. El Festival VinyaSons no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l’usuari. L’usuari podrà exercir els seus drets d´accés, rectificació, cancel·lació u oposició, comunicant-ho per escrit al correu electrònic vinyasons@gmail.com

3. Quan per a la utilització o sol.licitud d’algun servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. En aquest sentit, serà obligació dels usuaris mantenir actualitzades les dades de manera que corresponguin a la realitat en cada moment.

4. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.
Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament.

5. Les dades registrades únicament seran utilitzades amb la finalitat de possibilitar el normal desenvolupament dels serveis i informacions demanats per l’usuari, fer estadístiques, remetre informació de caràcter cultural, científic, empresarial i altres finalitats derivades de les activitats i serveis propis de l’entitat responsable dels fitxers.

6. L’adreça de correu electrònic facilitada pels usuaris durant el procés de subscripció a algun servei ofert per la pàgina web Festival VinyaSons, podrà ser utilitzada per a la comunicació dels butlletins informatius de Festival VinyaSons, així com dels nous serveis i / o activitats de l’empresa. L’usuari, en qualsevol moment, podrà revocar el seu consentiment mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a vinyasons@gmail.com

7. Festival VinyaSons es compromet a no recaptar informació innecessària sobre els seus usuaris, indicant en cada moment el caràcter obligatori o facultatiu de les respostes a les preguntes que els siguin plantejades, a tractar amb extrema diligència la informació personal que li puguin facilitar, ia complir en qualsevol fase del tractament amb l’obligació de guardar secret respecte de les dades facilitades pels usuaris. Així mateix, es compromet a adoptar en tot moment les mesures d’índole tècnica i organitzatives legalment requerides, per evitar la pèrdua, alteració, o accés no autoritzat, implementant amb aquesta finalitat tots els mitjans i sistemes tècnics al seu abast, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.

8. Festival VinyaSons es reserva el dret a modificar la política de tractament i seguretat de dades personals, sempre en els termes permesos per la legislació vigent i prèvia comunicació als interessats, bé mitjançant publicació en aquesta mateixa pàgina o en qualsevol altre lloc de la web, o per qualsevol altre mitjà de comunicació o difusió que es considerin oportú.